เกี่ยวกับอะเสิร์ชเชอร์

 
  • aSearcher มีความเข้าใจเฉกเช่นองค์กรธุรกิจทั่วไปในด้านการ สรรหาบุคคลากรทางวิชาชีพ และทั่วไป ซึ่ง aSearcher ก็คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมเป็นสำคัญทั้งในด้านประชาชนหรือผู้หางานที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ และเรามีหน้าที่ในการสร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชนหรือผู้หางาน ทั้งในการแสวงหา บริษัทหรือองค์กรที่ดี ตรงไปตรงมา เหมาะสมกับผู้หางานอย่างแท้จริง รวมถึงตำแหน่งงานที่ประกาศไว้กับหน้าที่ที่มอบหมายมีความสอดคล้องกันมากที่สุด เพื่อลดช่องว่างในการเปลี่ยนงาน ที่มีสาเหตุเกิดมาจากการทำงานไม่ตรงสาย สถานที่ทำงานไกลบ้าน หน้าที่ที่ได้รับไม่ตรงกับที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเราถือเป็นภาระกิจหนึ่งที่เรามุ่งมั่นแก้ไข เพื่อให้ผู้หางานสามารถทำงานได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งเป็นองค์ประกอบในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนที่ได้งานจาก aSearcher ได้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปคู่สังคมไทย
  • ดำเนินธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการหางาน ซึ่งจัดตั้งเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้หางานและสถานประกอบการ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อว่าจ้างระหว่างผู้หางานและสถานประกอบการ รวมถึงบริษัทภายในเครือ aSearcher
  • ให้เราช่วยสร้างโอกาสที่ดี