/

คุณธรรมนูญ จามจุรีย์


Chief Executive Officer

/
คุณจารุพักตร์ อิ่มวิริยะกุล
Chief Financial Officer
/
คุณพีระพัสตร์ อุดมพิทักษ์
Chief Technology Officer
/
คุณพงษ์เทพ ดิษฐเกิด
Head of Programmer
/
คุณวัชระ ฟักสวัสดิ์
System Analyst
/
คุณอมรเทพ ทรัพย์แก้วยอด
Junior Programmer
/
คุณพีรพล เก่งกาจ
Junior Programmer
/
คุณอมรรัตน์ จรเขตร์
Junior Programmer
/
คุณณัชนัญ สุขเสถียร
Marketing
/
คุณทอฝัน สิทธิฤกษ์
Marketing
/
คุณวลีกนก ทวีรติ
Graphic Design
/
คุณกาญจนาภรณ์ เหมียนย่อง
Web Master
/
คุณธนัฏฐา พลชัย
Web Content & Editor
/
คุณณภัสนันท์ ภคภิญโญ
Training Program
/
คุณอดิศร ทิพยรัตน์
Trainee