Strategic Manager

บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

24 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 21

หมวดหมู่อาชีพ
การตลาด
ตำแหน่ง
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1.งานสื่อสารการตลาด                                    
- ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ ตลาด และคู่แข่งของลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวความคิด และกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการ
- ร่วมวิเคราะห์ พัฒนากลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ    
- กำหนดแนวทาง และกำกับ ดูแลการวางแผนช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการเลือกใช้สื่อ
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการวัดผลสำเร็จในการสื่อสาร
- กำกับ ดูแลการออกแบบ สร้างสรรค์เนื้อหา เพื่อใช้ในการสื่อสารให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ และสอดคล้องกับแผนการสื่อสารที่กำหนด
- กำกับ ดูแลการประสานงานซื้อสื่อจากช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และมีต้นทุนที่เหมาะสม
- วางแผน และกำกับ ดูแลการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ และ Influencer เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง 
- กำกับ ดูแลการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการ แก้ไขปัญหา
- ร่วมประเมินต้นทุน และกำหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
- ตรวจสอบติดตาม และบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
- กำกับ ดูแลการติดตามผลสำเร็จของงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายข้อกำหนดของลูกค้า
- ร่วมดูแลจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด และลูกค้า พร้อมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ
- ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และสื่อใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทันตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

2.การบริหารงานในภาพรวม
- ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้
- ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์หามาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทีม เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร
- ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน เพื่อมุ่งให้ฝ่ายงาน/ส่วนงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรให้แล้วเสร็จ อย่างเรียบร้อย ราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้น ๆ    

คุณสมบัติ


- มีความรู้ด้านบริหารกลยุทธ์และการตลาด
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การวางแผน การบริหารจัดการ การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ทัศนคติเชิงบวกเเละมีความเป็นผู้นำ
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- ประสบการณ์ทางด้านสายงานนี้ 3-5 ปีขึ้นไป
 

ทักษะ


 • Event Marketing
 • Event Planning
 • Facebook Marketing
 • Influencer
 • Market Analysis
 • Marketing
 • Marketing Automation

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี

การเดินทาง


BTS

สุรศักดิ์

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 18:00
วันอังคาร 09:00 - 18:00
วันพุธ 09:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 09:00 - 18:00
วันศุกร์ 09:00 - 18:00

ข้อมูลบริษัท


บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ธุรกิจ บันเทิง

บางโคล่ , เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เปิดดำเนินกิจการด้านการผลิตสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2016 โดยผลิตสื่อมีเดียด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกๆสื่อ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และอื่นๆ ตัวอย่างช่องสื่อของบริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ก็จะมี "Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่" "Eatguide" "หมีมีหม้อ" "หมูแข็งแร็ง" "SneakOut" "Chny" อีกมากมาย เป็นบริษัทผลิตสื่อออนไลน์ทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุด


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดียโอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ