Diversity คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับองค์กร

Diversity, คืออะไร, องค์กร, ความหลากหลาย, พนักงาน, ทำงาน, สำคัญ, ประโยชน์, ผู้บริโภค

Diversity ความหลากหลายของบุคลากร!

Diversity, คืออะไร, องค์กร, ความหลากหลาย, พนักงาน, ทำงาน, สำคัญ, ประโยชน์, ผู้บริโภค

Diversity คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับองค์กร? เนื่องจากความหลากหลายของบุคลากรในตลาดแรงงานนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต่างก็มีลักษณะและข้อดีกับองค์กรที่แตกต่างกันไป

หากภายในองค์กรมีความหลากหลายของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว การศึกษา วัฒนธรรม สังคม ความพิการ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม หรือความเห็นทางการเมือง ตลอดจนความรู้ความสามารถที่ต่างกัน ก็จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเกิดมุมมองต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อีกมากมาย

"ความหลากหลายของบุคลากร" คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับองค์กร

Diversity, คืออะไร, องค์กร, ความหลากหลาย, พนักงาน, ทำงาน, สำคัญ, ประโยชน์, ผู้บริโภค

เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่อง Diversity กันมากขึ้น...ว่ามันคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร? ทำให้ทุกคนต่างก็ตระหนักถึงความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะมุมมองของการทำงานในองค์กรต่างๆ หากองค์กรไหนที่มีความหลากหลายของพนักงานก็จะสามารถนำสิ่งนี้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้!

ยิ่งแตกต่างยิ่งสร้างประโยชน์ให้องค์กร

การให้ความสำคัญกับความแตกต่างและหลากหลายของผู้บริโภคหรือพนักงานภายในองค์กรจะช่วยสร้างประโยชน์ทางการตลาดได้มากมาย เช่น ความหลากหลายส่งผลด้านบวกต่อภาพลักษณ์และความชื่นชอบในตัวแบรนด์ ส่งผลให้ผู้บริโภคมองแบรนด์ดีขึ้นและทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น อีกทั้งความหลากหลายยังเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม LGBT เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่ม LGBT จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ที่มีความเป็นมิตรกับกลุ่ม LGBT และเลือกที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กลุ่ม LGBT ร่วมแสดงในโฆษณา จึงเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม

ยิ่งแตกต่างยิ่งสร้างสรรค์

คนที่มีพื้นเพต่างกันย่อมมีความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หากองค์กรได้พนักงานที่หลากหลายมาช่วยระดมสมองก็จะมีโอกาสได้งานที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น เพราะได้เปรียบจากการ input ที่หลากหลาย ยิ่งมีความหลากหลายมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งสนับสนุนความต่างยิ่งดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

ความหลากหลายถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้าง employer branding ให้ผู้สมัครสนใจอยากสมัครงานกับองค์กร ดังนั้นหากองค์กรแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าเปิดกว้างและยอมรับเรื่องความหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ไปจนถึงการรับเข้ามาทำงาน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะสามารถช่วยดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาสมัครงานและตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรได้มากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher