Digital Skill คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรใน Office ยุคใหม่

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

Digital Skill คืออะไร?

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

ปัจจุบันปัญหาการว่างงานเริ่มเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พวกเขาต้องการคนที่สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้ Digital Skill จึงเป็นทักษะสำคัญที่ Office ยุคใหม่ต้องการ ดังนั้นบุคคลที่มีทักษะทางด้านนี้จะได้เปรียบในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

ซึ่งคำจำกัดความของคำว่า ดิจิตอล สกิล หมายถึงการมีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Digital ในการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ และสามารถเข้าใจหรือเลือกทำในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อตนเองบนโลกออนไลน์ และ ดิจิตอล สกิล ก็ไม่ใช่แค่การใช้อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่มันมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น การ รับ-ส่ง จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันจนชินว่า อีเมล (E-mail) ที่หลายคนยังใช้ส่งไฟส์เอกสารหรือส่งรูป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทักษะการใช้อีเมลมีอะไรมากกว่าแค่เครื่องมือ เพราะไม่ใช่แค่ส่งแต่ต้องเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น วิธีการส่งที่เหมาะสม การ cc, bcc หรือการแนบไฟล์ต่างๆ เพราะในปัจจุบันยังคงมีความคุ้นเคยในการใช้กระบวนการทำงานแบบเก่าๆ อยู่ เช่น การใช้กระดาษพิมพ์เอกสารในการนำส่งงาน ในขณะที่ตัวต้นฉบับเองก็อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลอยู่แล้ว

ความสำคัญของ ดิจิตอล สกิล ใน Office ยุคใหม่

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

ในปัจจุบันแต่ละองค์กรเริ่มมองหาบุคคลที่มีทักษะ Digital Skill เพิ่มมากขึ้น โดยองค์กรยุคใหม่จะให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้ให้เข้ามาร่วมงานใน Office เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าคุณอยากเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคใหม่แล้วล่ะก็ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการปรับตัวให้มีความรู้ ความสามารถ โดยต้องยกระดับทักษะในการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทันสมัยรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงยกระดับการใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล และป้อนคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่คุณจะได้เป็นบุคคลที่สามารถทำงานในองค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดอยู่เสมอ ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. Tools & Technologies

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะตามเทคโนโลยีได้ทันทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ต้องให้มีทักษะความเข้าใจพื้นฐานว่าเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ทั้ง Hardware, Software ทำงานได้อย่างไร? อะไรคือความสามารถของเทคโนโลยีและมีข้อจำกัดอย่างไร? จะเห็นได้ว่าต้องครอบคลุมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยอย่าง Internet of Things หรือ Collaboration Tools

2. Find & Use

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

ซึ่งไม่ใช่แค่ความสามารถในการค้นข้อมูลจาก Google หรือ Search Engine ต่างๆ ได้ แต่มันรวมถึงความสามารถในการที่วิเคราะห์และตัดสินใจข้อมูลที่มีคุณภาพจากข้อมูลที่มีอยู่มากมายในโลกอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงทักษะในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ และเข้าใจถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลและการนำไปใช้

3. Teach & Learn

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

การเรียนการสอนแบบใหม่จะต้องให้ผู้มีเรียนและผู้สอน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือบางอย่างเช่น Presentation Tools เป็นเรื่องดี แต่ถ้าขาดทักษะและความเข้าใจที่ดีแล้วก็อาจทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพได้ จึงจำเป็นต้องเข้ากระบวนการการเรียนการสอนแบบใหม่ การใช้เครื่องมือ การออกแบบหลักสูตร และเรื่อง Critical Thinking

4. Communication & Collaborate

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

โลกของดิจิตอลทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกัน สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น รูปแบบการทำงานได้เปลี่ยนไป จึงจำเป็นต้องให้มีทักษะในการทำงานแบบใหม่ การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมล, Video Conference, Wiki, Messaging, Colloboration Tools การแชร์ข้อมูล เพื่อที่จะให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในสถานที่ต่างๆ

5. Create & Innovate

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้เราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย ทั้งข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่างๆ เราต้องมีทักษะในการสร้างเนื้อหาดิจิตอลเหล่านี้ เช่น Digital Images, Graphics Design รวมถึงการเขียนโปรแกรมที่คนทุกคนควรมีทักษะ เพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้

6. Identity & Wellbeing

Digital Skill, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, Office, พัฒนา, ทักษะ, แข่งขัน

โลกดิจิตอลมีความเสี่ยงต่อการใช้งานจากภัยคุกคามต่างๆ เราจำเป็นต้องสอนให้คนมีทักษะที่เข้าใจในเรื่องปกป้องข้อมูลตัวเอง การเก็บรหัสตัวตนต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแลและป้องกันข้อมูลของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรา รวมถึงการมีจรรยาบรรณในการใช้งาน

เพียงเท่านี้คงสามารถสะท้อนภาพให้เห็นได้แล้วว่า...ยิ่งคุณมีทักษะ Digital Skill มากเท่าไหร่ ย่อมหมายถึงคุณได้ก้าวไปสู่การเป็นแรงงานที่มีนวัตกรรม (Innovation Workforce) และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Workforce) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรยุคใหม่ ทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ พวกเขาจะต้องแข่งขันและแย่งชิงตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher