ทำความรู้จักลักษณะงานทางด้านต่างๆ ของ HR ในยุคปัจจุบัน

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

ลักษณะงานทางด้านต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีอะไรบ้าง?

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

มาทำความรู้จักลักษณะงานทางด้านต่างๆ ของ HR ในยุคปัจจุบันกัน! หลายคนคงคิดว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นงานที่ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมากนัก แต่ความจริงแล้วงานของฝ่ายนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานที่จะทำหน้าที่คัดสรรและดูแลพนักงานขององค์กร ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกองค์กรนั้นต้องขับเคลื่อนด้วยพนักงานนั่นเองค่ะ

ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจเวลาเข้า-ออกงาน หรือทำ Pay roll ให้พนักงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากเป็นพิเศษ เพราะงานของฝ่ายนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทาง แนวทางการทำงานขององค์กร และช่วยประสานงานให้ส่วนต่างๆ ภายในองค์กรอีกด้วย

มาทำความรู้จักงานทางด้านต่างๆ ของ HR ในยุคปัจจุบันกัน!

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่น้อยไปกว่าตำแหน่งงานอื่นๆ ภายในองค์กรเลยทีเดียว วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักลักษณะงานทางด้านต่างๆ ของ HR ในยุคปัจจุบันกัน!

1. งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล (HR Planning)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่างๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตา คัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

3. งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS/Payroll (Personnel Administration)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึงระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

4. งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การฝึกสอน (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น

5. งานประเมินผลงาน/ให้รางวัล (Performance & Reward Management)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงได้ทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

6. งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

สรรหาคนเก่ง การคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่นี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต

7. งานวางแผนสืบทอด/ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่างๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้นๆ

8. งานแรงงานสัมพันธ์/ความปลอดภัย (Labour Relations)

ลักษณะงาน, HR, ปัจจุบัน, หน้าที่, สำคัญ, ทำงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงาน, องค์กร

ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับขององค์กร สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่นๆ รวมทั้งดูแลงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร ส่งเสริมกีฬาภายในองค์กร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกองค์กร

ขอบคุณข้อมูลจาก jobsDB

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher