IMG

รวดเร็วและมีคุณภาพ

มั่นใจได้ว่า ประวัติของผู้สมัครในระบบเป็นประวัติที่อัพเดทล่าสุด มีความต้องการหางานจริง และพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่จากคุณทันที

IMG

ถูกต้องและครบถ้วน

ด้วย Smart CV ที่สามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้ครบถ้วนในหน้าเดียว ทำให้คุณประหยัดเวลาในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

IMG

เคียงข้างคุณทุกปัญหา 24/7

เรามีทีมบริการที่พร้อมจะดูแลคุณตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่ช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาที่อาจจะเกิด

เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ

เงื่อนไข

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลผู้ติดต่อ

นโยบายและวัตถุประสงค์
ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานยินยอมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา ที่บริษัท แอดวานซ์ ไอเซอร์วิส จำกัด(“ผู้ให้บริการ”) จัดบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการตกลงยินยอมในการมอบหมายให้ผู้ให้บริการสามารถนำเนื้อหาข้อมูลไปใช้งานไ ด้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ ซึ่งการใช้เว็บไซต์ของเราผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการตกลงที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการให้บริการใดๆที่ จะเกิดขึ้นด้วย

คำนิยาม
ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ “คำ” ดังกล่าวให้มีความหมายต่อไปนี้

“บริการ” หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการจัดการในลักษณะเป็นตัวแทน หรือนายหน้าจัดหางานและการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของเรา โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงนี้

“เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง https://www.asearcher.com ซึ่งมีบริษัท แอดวานซ์ ไอเซอร์วิส จำกัดและบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของ

“อะเสิร์ชเชอร์” หมายถึง aSearcher ซึ่งมีบริษัท แอดวานซ์ ไอเซอร์วิส จำกัดและบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของ “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศตำแหน่งงานเพื่อหาบุคคลเข้าทำงาน รวมถึงโฆษณารูปแบบใดๆ ที่ปราหฎอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการ โดยจะอยู่ในสถานะ (“ผู้หางาน”) หรือ (“ตัวแทนผู้หางาน”) ก็ได้

“ผู้หางาน” หมายถึง ผู้สมัคร หรือ ผู้ใช้งานที่มีการฝากข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของเรา มุ่งเน้นในการฝากประวัติและกำลังมองหางาน

“ตัวแทนผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่มีการฝากข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของเรา และมีหน้าที่เชิญชวนผู้หางานอื่นๆเข้ามาฝากประวัติบนเว็บไซต์เรา

“ผู้รับบริการ” หมายถึง นิติบุคคล ผู้ลงข้อมูลสำหรับการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการซึ่งจะอยู่ในสถานะ (“ผู้ลงโฆษณา”) หรือ (“ผู้ลงประกาศงาน”) ก็ได้

“ผู้ลงโฆษณา” หมายถึง ผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับการโฆษณาตำแหน่งงาน หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมธุรกิจของผู้ลงโฆษณา โดยเป็นการลงประกาศส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ของเรา

“ผู้ลงประกาศงาน” หมายถึงผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราโดยมุ่งเน้นการโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์ของเรา

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่ได้มาสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)

“ชื่อผู้ใช้งาน” (login) หมายถึง อีเมลผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตโดยอะเสิร์ชเชอร์ เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

“รหัสผ่าน” (password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดยอะเสิร์ชเชอร์ เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

“CV” หรือ “Resume” หมายถึง ประวัติของผู้หางาน ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจัดทำโดยผู้หางานเอง

เงื่อนไขการใช้บริการ
การสมัครสมาชิก
ผู้รับบริการต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในรูปแบบการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความ เป็นจริง ซึ่งหากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ให้รายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก้ผู้รับบริการทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อผู้ใช้งาน (login) และ รหัสผ่าน (password)

ผู้รับบริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) ด้วยตนเองไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายใดๆ เนื่องจากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว อะเสิร์ชเชอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบเขตการใช้บริการ

ผู้ขอรับบริการสามารถเข้ามาใช้บริการ เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเสียหาย หรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย

ลักษณะการให้บริการ

วัตถุประสงค์
ผู้ให้บริการ ตกลงให้บริการต่างๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ของเรา และอาจจะมีการเสนอราคาในกรณีที่มีการใช้บริการที่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการและค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการ

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
1. ผู้รับบริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับอะเสิร์ชเชอร์ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ อะเสิร์ชเชอร์มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก้ผู้รับบริการโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งใ ห้ทราบล่วงหน้า โดยผู้รับบริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
2. ผู้รับบริการยอมรับที่จะใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้กำหนดขึ้นและให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงใน การใช้บริการที่ปรากฏในคำขอใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลง และวิธีการใช้บริการที่อะเสิร์ชเชอร์จะกำหนดขึ้นภายหน้า มีผลผูกพัน
3. อะเสิร์ชเชอร์ขอสงวนสิทธิ์ใดๆในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการให้อัตราใหม่ หรือค่าบริการแบบรายครั้ง ซึ่งถือเป็นอำนาจในการตัดสินใจของอะเสิร์ชเชอร์ ซึ่งหากพิจารณาว่าเหมาะสม อะเสิร์ชเชอร์สามารถนำเสนออัตราค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับผู้รับบริการ ตามขั้นตอน และสามารถแจ้งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีสิทธิ์ในการยุติ หรือหยุดการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามเห็นสมควร ซึ่งผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นก่อนการใช้บริการเสมอ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ผู้รับบริการรับทราบว่า การให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ดังนั้นผู้รับบริการยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทำของผู้รับบริการเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
5. ผู้รับบริการยอมรับว่าหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตามที่ทางเว็บไซต์ของเราได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากก ารใช้บริการของผู้ใช้บริการมีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับบริการลงลายมือชื่อ หรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
6. ผู้รับบริการรับทราบว่าการใช้บริการใดๆจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเว็บไซต์ในการดำเนิน ตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยผู้รับบริการจะไม่เรียกร้องให้ทางเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากความล่าช้าในขั้น ตอนของการดำเนินการ
7. ผู้รับบริการรับทราบและยอมรับว่า อะเสิร์ชเชอร์มีสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การทำธุรกรรมตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

ความรับผิดของผู้รับบริการต่อข้อความ และการระงับการให้บริการ
ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและสาระในข้อความต่างๆของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข ระงับ ยุติ ตามเห็นสมควร

ความรับผิดชอบ
ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกระทำโดยผู้ให้บริการเอง ซึ่งอาจจะเกิดจากการถูกผู้ไม่หวังดีโจมตีเว็บไซต์(Hack) หรือการที่ผู้ใช้งานกระทำจนเว็บไซต์เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นภายในเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เกิดปัญหาจากระบบ(System) การถูกปลอมแปลงไฟล์เอกสารหรือรูปภาพใด (jpg,jpeg,png,gif,svg,doc,pdf) ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายจากไวรัส(Virus) ซึ่งผู้ให้บริการปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่ปรับปรุงระบบให้กลับมาใช้ได้ตามเดิม และไม่รับประกันความเสียหายด้านข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากการย้อนเวลาในส่วนข้อมูล(Backup) ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่นำระบบกลับมาใช้งานให้ได้ตามเห็นสมควรเท่านั้นและจะไม่มีการรับผิดชอบการเสียห ายใดๆ และค่าเสียหายใด รวยถึงปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อสงวน

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใดๆในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการให้อัตราใหม่ หรือค่าบริการแบบรายครั้ง ซึ่งถือเป็นอำนาจในการตัดสินใจของอะเสิร์ชเชอร์ ซึ่งหากพิจารณาว่าเหมาะสม ผู้ให้บริการสามารถนำเสนออัตราค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ ตามขั้นตอน และมีสิทธิ์ในการยุติ หรือหยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามเห็นสมควร ซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นก่อนการใช้บริการเสมอ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สมาชิกและการยอมรับข่าวสารต่างๆ

การสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรา ผู้รับบริการตกลงว่า
1. ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองตามรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
2. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องตามความจริง สิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้จากการเป็นสมาชิกจะคงอยู่ตราบเท่าที่ผู้รับบริการยังคงเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซ ต์ของเรา ทั้งนี้ การถูกยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สมาชิกอาจยกเลิกหรือย้ายประกาศงานหรือโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์ของเราได้ก่อนจะถึงกำหน ดสิ้นสุดประกาศหรือโฆษณาตามสัญญา ทั้งนี้ อะเสิร์ชเชอร์ไม่จำเป็นต้องคืนเงินสำหรับเวลาหรือสิทธิใดๆที่สมาชิกไม่ได้ประโยชน์
4. หากสมาชิกไม่ได้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาตามสัญญานี้ และ อะเสิร์ชเชอร์ได้ให้บริการตามสัญญา สมาชิกยังคงมีภาระต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน และ อะเสิร์ชเชอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่ใช้บริการดังกล่าว
5. อะเสิร์ชเชอร์ จะให้ CV หรือ Resume ของผู้สนใจสมัครงานแก่สมาชิก เฉพาะที่อะเสิร์ชเชอร์ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้หางาน โดยให้ส่งต่อไปยัง ผู้ประกอบการ หรือสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน

การบอกเลิกสัญญา และการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก

ผู้ให้บริการมีอำนาจในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากฝั่งผู้ใช้งานและผู้รับบริการ อันเกิดจากการกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูล หรือนำส่งข้อมูล การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใด อันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการโดยทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าว และจะไม่มีการคืนค่าบริการที่ได้ชำระไว้แก่ผู้ให้บริการ และหากกรณีดังกล่าวมีผลทางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะทำการดำเนินคดีกับผู้ใช้งานนั้น หรือผู้ใช้บริการ และผู้รับบริการ หากพิสูจน์ได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากทางตรงหรือทางอ้อม

การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ตกลงเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้แก่กันระหว่างผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์ของเราได้กำหนดไว้ ซึ่งเว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการ ที่ไม่ใช่สมาชิกของเว็บไซต์มองเห็นได้ ซึ่งผู้ให้บริการตกลงจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานและผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีระบบสารสนเทศเป็นตัวจัดการในกระบวนการ ซึ่งจะจัดเก็บบนรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งมีไว้เพียงผู้ให้บริการเท่านั้นที่เข้าถึงได้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งปวงของเว็บไซต์ของเรา ไม่รวมถึง รูปแบบการจัดวาง เนื้อหาที่ถูกแชร์ต่อ หรือการแลกลิงค์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ซึ่งการคัดลอก การนำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ นำเสนอในรูปแบบสื่อ จัดเก็บเป็นผลงาน จำหน่าย จ่าย โอน นำเสนอเพื่อการขาย การอ้างอิง หรือแสวงหาผลประโยชน์ ในวิถีทางใดๆ จากทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหา ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ให้บริการเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบอีเมลโดยมีการทำสำเนาส่งจากต้นฉบับ admin@asearcher.com หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ หรืออะเสิร์ชเชอร์ จากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการ ความรับผิดต่างๆจากการกระทำใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา