รวมคำศัพท์ที่ใช้เขียนเรซูเม่!! รวมทุกคำศัพท์อยู่ที่นี่แล้วจ้าาาาาา


รวมทุกคำศัพท์อยู่ที่นี่แล้วจ้าาาาาา  

คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ 
Personal Data ข้อมูลส่วนตัว  

Personal Data

           Age อายุ
           Applicant name / Applicant signature     ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
           Citizenship / Nationality    พลเมือง / สัญชาติ
           Date of Birth    วัน เดือน ปีเกิด
           Dependents    ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
           Domicile    ภูมิลำเนา
           Expected salary / Salary expected  เงินเดือนที่ต้องการ
           Guarantor    ผู้ค้ำประกัน
           Height    ส่วนสูง
           Identification Card No. / ID Card No.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
           Permanent address  ที่อยู่ถาวร
           Person to notify in case of emergency   บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
           Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
           Position applied for / Position desired  ตำแหน่งที่สมัคร
           Postal code   รหัสไปรษณีย์
           Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
           Race เชื้อชาติ
           References / Referee    บุคคลอ้างอิง
           Relative     ญาติ
           Responsibilities   งานที่รับผิดชอบ
           Sex  เพศ
           Age อายุ
           Applicant name /
           Applicant signature     ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
           Citizenship / Nationality    พลเมือง / สัญชาติ
            Date of Birth    วัน เดือน ปีเกิด
            Dependents    ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
            Domicile    ภูมิลำเนา
            Expected salary / Salary expected  เงินเดือนที่ต้องการ
            Guarantor    ผู้ค้ำประกัน
            Height    ส่วนสูง
            Identification Card No. / ID Card No.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
            Permanent address  ที่อยู่ถาวร
            Person to notify in case of emergency   บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
            Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
            Position applied for / Position desired  ตำแหน่งที่สมัคร
            Postal code   รหัสไปรษณีย์
            Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
            Race เชื้อชาติ
            References / Referee    บุคคลอ้างอิง
            Relative     ญาติ
            Responsibilities   งานที่รับผิดชอบ
            Sex  เพศ
            Religion ศาสนา
            Buddhism     ศาสนาพุทธ
            Christian ศาสนาคริสต์
            Islam    ศาสนาอิสลาม
            Marital status สถานภาพการสมรส
            Divorced   หย่าร้าง
            Married แต่งงานแล้ว
            Single    โสด
            Separated แยกกันอยู่
            Spouse    คู่สมรส
            Residence ที่พัก
            Boarding House / Dormitory     หอพัก
            Living with Parents    พักอยู่กับพ่อ แม่
            Own House    บ้านของตนเอง
            Rent House    บ้านเช่า
            Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

 


หมวด Education Background ประวัติการศึกษา

Education Background


           Bachelor’s Degree  ปริญญาตรี 
           Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ 
           Diploma อนุปริญญา 
           Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า 
           High school มัธยมศึกษาตอนปลาย 
           High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
           Primary School / Elementary School  ประถมศึกษา 
           Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น 
           Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน 
           Vocational Certificate    ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 


Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

Experiences

           Expert in  เชี่ยวชาญในด้าน
           Extra-curricular activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
           Full-time job งานประจำ
           Part-time job อาชีพเสริม
           Period of employment     ระยะเวลาการทำงาน
           Reasons for leaving เหตุผลที่ลาออกจากงาน
           Related field สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
           Self-employed ทำงานส่วนตัว
           Seminars    การสัมมนาที่เข้าร่วม
           Special skills    ความชำนาญพิเศษ
           Training courses    การฝึกอบรม  
 


หมวด Documents เอกสารต่างๆ

Documents

           Birth Certificate    สูติบัตร
           Home Registration    ทะเบียนบ้าน
           Identification Card (I.D. Card)    บัตรประจำตัวประชาชน
           Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
           Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
 
 


 หมวด Military status สถานภาพทางการทหาร

           Certificate of exemption from military service    ใบปลดประจำการทหาร
           Conscripted    ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
           Exempted    ได้รับการยกเว้น
           Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
           No Military Service    ยังไม่เกณฑ์ทหาร
           No Military Service Obligation    ไม่มีพันธะทางทหาร
           Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.)    หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)
 
 


Other News

ไฟหมดระหว่างวัน คิดงานไม่ออก ต้องทำไง ?
ไฟหมดระหว่างวัน คิดงานไม่ออก ต้องทำไง ?

ความคิดดี ๆ มักจะมาตอนที่เราไม่เครียด และไม่ต้องพยายาม...

19 Jan 2020

11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day)
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day)

วันประชากรโลกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน”..........

19 Jan 2020