วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติประวัติวันสาธารณสุขแห่งชาติ

ความเป็นมาของวันสาธารณสุขแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้คำว่า "สาธารณสุข" จึงทำให้กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปี 2485 ก็ได้มีการสถาปนาขึ้นเป็น "กระทรวงสาธารณสุข" โดยถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนา "กระทรวงสาธารณสุข" แต่ภายหลังในปี 2509 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยน "วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปีแทน

เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้วทางราชการได้กำหนดรูปคบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิง เป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพ อยู่ 2 ชนิด คือ

1.คทากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) เทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีก
2.ไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Appollo)


กิจกรรมในวันสาธารณสุขแห่งชาติ 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขในประเทศไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่ประชาชน


(ที่มา : klb.dmh.go.th, ) 


Other News

10 เหตุผลที่พนักงานออฟฟิศควรใส่ชุดไปรเวทมาทำงาน
10 เหตุผลที่พนักงานออฟฟิศควรใส่ชุดไปรเวทมาทำงาน

" นักเรียนยังใส่สุดไปเวทมาเรียนได้ แล้วพนักงานออฟฟิศละ? "

20 Oct 2019

วันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปีเป็น เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย
วันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปีเป็น เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย

เทศกาลไหว้ขนมบัวลอยหรือเทศกาลตังโจ่ย เป็นเทศกาลไหว้เจ้าของชาวจีน

19 Oct 2019