"Digital Skill" 8 ทักษะดิจิตอลที่ผู้นำประเทศควรมี!

Digital Skill, Digital, Skill, ดิจิตอลสกิล, ดิจิตอล, เทคโนโลยี, พนักงานไอที, หางานไอที, หางาน, งานไอที

" ผู้นำประเทศควรมีคุณสมบัติอย่างไร? ถึงจะนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้าได้ "

ท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นไปของโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย คำถามนี้ก็ยิ่งทวีความสำคัญและต้องการคำตอบมากขึ้น ซึ่งความคาดหวังที่สูงสุดของประชาชน ได้พุ่งเป้าไปยัง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีความสามารถนำทิศทางการบริหารประเทศไปสู่ความเจริญมั่นคงหรือไม่? ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรี จึงไม่เป็นเพียงบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเท่านั้น แต่ยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ล้ำค่า อันสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อตัวนายกรัฐมนตรี

โดย 8 ทักษะดิจิตอล (Digital Skills Set) เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ โดยการยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิตอลในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้มข้น (Digital perform) ด้วยทักษะระดับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

1. Digital Skill Leadership
ทักษะความเป็นผู้นำภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิตอล

2. Digital Skill Transformation
ทักษะการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล

3. Digital Skill Governance
ทักษะด้านการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิตอล

4. Digital Skill Project Management
ทักษะการบริหารโครงการในยุคดิจิตอล

5. Digital Skill Technology
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร

6. Digital Services Design & Assurance
ทักษะการออกแบบการให้บริการด้านดิจิตอลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

7. Digital Skill Compliance
ทักษะในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ แผนดำเนินงาน นโยบาย และกฎหมายด้านดิจิตอล

8. Digital Skill Literacy
ทักษะความรู้เท่าทันในการนำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร

(ที่มา : dga.or.th)


Other News

8 ม.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
8 ม.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

8 ม.ค. 2562 ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี

05 Dec 2019

Why is your job not a “career” job?
Why is your job not a “career” job?

ทำไมงานของคุณไม่ใช่งาน "อาชีพ"? ความต่างระหว่าง Job กับ Career คืออะไร

05 Dec 2019