8 เทรนที่ HR ควรทำก่อนจบปี 2018 ต้องทำด่วนเลย


HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

" รู้ก่อน เริ่มก่อน เทรนที่ HR ต้องทำด่วนเลย "

พบกับ 8 เทรนฮิตสำหรับปี 2018 ที่ฝ่ายบุคคลห้ามพลาดได้แล้วจ้า

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน   

คือปัญหาระยะสั้นและปัญหาระยะยาว ปัญหาระยะสั้นคือปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าต้องเน้นความสามารถ ไหวพริบ และการตัดสินใจที่แน่วแน่ ส่วนปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยรูปแบบ แบบแผน และแนวทางขององค์กรนั้นๆ ในการแก้ไขปัญหากล่าวโดยง่าย คือปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่หลายฝ่าย ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข และมีเวลาตัดสินใจนานขึ้น ซึ่งก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนปัญหาระยะสั้นเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  

คือการทำความเข้าใจในสถานการณ์ด้วยการแยกส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมีการแยกออกมาเป็นส่วนๆ หรือการพยายามค้นหาร่องรอยของผลกระทบจากสถานการณ์หนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการเรียบเรียงที่มาของปัญหา หรือสถานการณ์อย่างมีระบบ สามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่าง กำหนดระยะเวลา ลำดับความสำคัญก่อนหลังอย่างมีเหตุมีผล สามารถบ่งชี้ถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ที่จะมีต่อสถานการณ์และปัญหานั้นๆ

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

คือการใช้ทักษะด้านความคิดที่มีเอกลักษณ์ สามารถพลิกสถานการณ์ ให้เกิดความแตกต่างอย่างโดดเด่นได้ เพราะบางครั้งบางคน เราอาจมีความคิดที่ไม่ได้ใหม่และคิดในด้านเดียว การที่เราได้ศึกษาหรือเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และหลักที่ถูกต้อง ทำให้เราได้เปิดความคิดที่กว้างถึงหรือคิดสิ่งใหม่ๆ ได้ การฝึกทักษะก็คิด หัดคิดบ่อยๆ ในหลายๆ ด้าน ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดสิ่งใหม่ๆ หลายๆ ด้านหลายๆ มุม ทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างหรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

4. ทักษะการบริการ (Service skills)  

คือ Service mind ในการบริการระหว่างพนักงานและลูกค้า เป็นทักษะที่ต้องเข้าใจในบริการของตนเองดีเยี่ยม และต้องเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าด้วย หากพัฒนาสกิลการบริการให้ดี ก็จะได้รับการประสานงานที่ค่อนข้างดี ดีกับทั้งเรา ทั้งลูกค้า และงานด้วย

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

5. ทักษะการสร้างเครือข่าย (Networking)  

สำหรับสังคมในเชิงจิตวิทยา การสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) อย่างหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก มีความเป็นรูปธรรมมองเห็นได้  มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต  การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

6. การเรียนรู้ออนไลน์ (online learning)  

ในเมื่อมีการปรับเปลี่ยนทักษะอย่างมหาศาล การเรียนรู้ออนไลน์ จึงเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ทำอะไร ๆ ทางออนไลน์หมดแล้ว การเรียนหนังสือออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะนิยมทำ

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

7. สร้างความประทับใจให้กับพนักงาน (employee experiences)  

คือต่อไปเราจะไม่พูดกันแค่การสร้างความผูกพันกับพนักงานนะคะ แต่เราจะพูดกันว่าจะสร้างความประทับใจให้เกิดแก่พนักงาน ให้พนักงานได้รู้สึกถึงประสบการณ์ในการทำงานกับเราได้อย่างไร เหมือนการตลาดเวลาขายของเขาจะพูดว่าจะสร้าง customer experiences อย่างไร

HR, HR 2018, ฝ่ายบุคคล,

8.ให้ความสำคัญกับชุมชน (community focus)  

เทรนด์ที่เกิดขึ้นคือ การที่องค์กรจะให้ความสำคัญกับชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุมชนด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา โลกร้อน หรืออื่นๆ เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันจะไม่ใช่องค์กรที่ทำธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะต้องมองในเรื่องความยั่งยืนด้วย HR จึงมีหน้าที่ที่จะทำอย่างไรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและนำมาลิงก์กับการทำงานของพนักงานให้ได้


Other News

วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคนพิการแห่งชาติ
วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคนพิการแห่งชาติ

"คนพิการ" เป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดเรื่องร่างกาย บุคคลเหล่านี้ก็ช่วยพัฒนาสังคมได้

19 Oct 2019

คนแบบไหนที่ไม่อยากรับเข้ามาทำงาน สร้างแต่ปัญหาคงไม่ใครชอบ
คนแบบไหนที่ไม่อยากรับเข้ามาทำงาน สร้างแต่ปัญหาคงไม่ใครชอบ

ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา จึงไม่ควรสร้างปัญหากับใคร

20 Oct 2019