7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day) 

วันอนามัยโลก, โรคระบาด, โรคติดต่อ, worldhealthday, who, 7เมษายน, อนามัย

" ทุกวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี กำหนดให้เป็น "วันอนามัยโลก "

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ (Specialized Agencies of the United Nations System) ซึ่งมีกำเนิดมาจาก การที่ประชากรโลกถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะจะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ ต่อมาได้มีความร่วมมือกันในการจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ. 2349 เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ  

ในเวลาต่อมา คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2489 ที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การ อนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) และมีมติให้มีการฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละ 1 เรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน คำขวัญดังกล่าวมีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 194 ประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยา และวัคซีน

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

(ที่มา : ienergyguru)

Line


Other News

"หางานใหม่" แบบคนไม่มีเวลา
"หางานใหม่" แบบคนไม่มีเวลา

เชื่อว่าชีวิตของมนุษย์ออฟฟิศเกือบทุกคน ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาทำงาน และยังต้องทำงานหนักตลอดทั้งวัน เจอทั้งความเครียด ความกดดัน เจอปัญหาต่างๆ มากมาย..........

17 Oct 2019

ต้องทำตัวอย่างไร เมื่อถูกตำรวจค้นตัว!
ต้องทำตัวอย่างไร เมื่อถูกตำรวจค้นตัว!

จู่ๆ ถ้าเราถูกตำรวจมาขอค้นตัวจะทำอย่างไร? บางครั้งแม้เราจะรู้ตัวเองดีว่าทำถูกกฎหมายอยู่แล้วทุกอย่าง ก็ยังไม่วายที่จะถูกเรียกไปค้นตัวจนได้ เจอแบบนี้เข้าไปมันก็จะทำให้เราแอบรู้สึกหวั่นๆ กลัวๆ..........

16 Oct 2019