25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ, วันประถมศึกษา, ประถมศึกษา, การศึกษา, พัฒนา, เรียนหนังสือ, โรงเรียน, ความรู้, ทักษะ, นักเรียน

" วันประถมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี "

การศึกษานับเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในเจริญงอกงามและก้าวหน้า อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตให้เกิดศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาประเทศให้เริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ดังนั้นประเทศที่มีประชากรได้รับการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงได้อย่างหนึ่ง

ความเป็นมาของวันประถมศึกษาแห่งชาติ

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเห็นได้จาก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ขึ้น เพื่อกำหนดให้เด็กที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ทุกคนต้องเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุครบ 14 ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน โดยพระราชบัญญัติประถมศึกษานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประจำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2491-2509

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขึ้น จึงได้โอนโรงเรียนประชาบาลกลับมาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา การจัดงานวันศึกษาประชาบาลจึงสิ้นสุดลง และกลับมาจัดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้เปลี่ยนจากวันที่ 1 ตุลาคม มาเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแทน เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประถมศึกษาและพระราชทานตราพระราชบัญญัติ อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในคราเดียวกันกับวันวชิราวุธที่ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

จุดประสงค์ของวันประถมศึกษาแห่งชาติ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาของไทย

2. เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้งานด้านประถมศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ จนนำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอน

3. เพื่อปลูกฝัง และให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประถมศึกษา

4. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะของนักเรียนระดับประถมศึกษา

5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมในวันประถมศึกษาแห่งชาติ

ในโรงเรียนต่างๆ จะจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อวงการศึกษาไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาของไทย วิวัฒนาการการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดประชุมและสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในประเทศเสียก่อน ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า จึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่ปลูกจิตสำนักของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทีมีต่อการศึกษาไทย

(ที่มา : moe.go.th)


Other News

โดนเลิกจ้างงาน!! เป็นแบบนี้....เรียกร้องอะไรได้บ้าง?
โดนเลิกจ้างงาน!! เป็นแบบนี้....เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

หากคุณโดนเลิกจ้าง คุณจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง และสิ่งไหนบ้างที่คุณควรทำ?

05 Dec 2019

หาคนเก่งๆ จากไหนได้บ้าง
หาคนเก่งๆ จากไหนได้บ้าง

การจะหาพนักงานเข้ามาร่วมทำงานในองค์กรสักหนึ่งคน เชื่อว่าแต่ละองค์กรคงจะต้องคัดสรรกันอย่างหนัก เพื่อที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ..........

07 Dec 2019