วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน


วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง, เปลี่ยนแปลง, การปกครอง, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบประชาธิปไตย

" 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง "

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน เป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฏร ได้ใช้กลลวง นำทหารบกและ ทหารเรือมารวมตัวกันในบริเวณ พระที่นั้งอนันตสมาคม ประมาณราว 2,000 คน โดยอ้างว่าเป็นการเดินสวนสนาม จากนั้นนายพันเอกพระยาพหลพล พยุหเสนา ได้อ่านประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ 1 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เสมือนเป็นการประกาศยึดอำนาจการปกครอง เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก่อนที่จะนำกำลังแยกย้ายไปปฏิบัติการกันต่อไป

คณะราษฏรที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยนั้น ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยประกอบไปด้วยคนสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ และกลุ่มนายทหารในประเทศไทย ที่มีพื้นฐานการศึกษาคล้ายกัน คือ วิชาจากทางประเทศตะวันตก ที่มีรูปแบบการปกครองที่ใกล้ชิดกับประเทศของเรา จึงเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประชาชนในยุโรปตะวันตกที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการปกครอง ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงทำให้บุคคลทั้งสองนี้มีความคิดเห็นว่าจนควรจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองกระทำได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน การปกครองของประเทศจึงเปลี่ยนไป คือมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

หลักฐานประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นหมุดทองเหลือง ฝังอยู่กับพื้นถนน บนลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านสนามเสือป่า มีข้อความว่า “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ“ เป็นหลักฐานถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อ 72 ปีก่อน ข้อความเหล่านี้นับวันแต่จะเลือนหายไปตามกาลเวลา

(ที่มา : mthai.com)


Other News

หาคนทำงานกรุงเทพฯ สมัยนี้ต้องคิดถึงอะไรบ้าง
หาคนทำงานกรุงเทพฯ สมัยนี้ต้องคิดถึงอะไรบ้าง

ไม่ว่าในองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรขนาดเล็กก็ต้องการคนทำงานที่ดีมีคุณภาพเพื่อเข้ามาพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เพราะคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กร งานต่างๆ ไม่อาจสำเร็จลงได้หากปราศจากคนทำงาน..........

23 Jul 2019

16 กันยายน วันโอโซนโลก "World Ozone Day"
16 กันยายน วันโอโซนโลก "World Ozone Day"

16 กันยายน "วันโอโซนโลก World Ozone Day"

23 Jul 2019