11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day)


วันประชากรโลก, ประชากร, World, Population, วันห้าพันล้าน

"วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันประชากรโลก (World Population Day)"

วันประชากรโลกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนครบปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประมาณจำนวนประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 6,727,551,263 คน และในปลายปี พ.ศ. 2554 ทั่วโลกเฉลิมฉลองที่โลกมีประชากรครบ 7,000 ล้านคน โดยการฉลองดังกล่าวเริ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ ให้กับทารกเพศหญิงชื่อ ดานิกา เมย์ คามาโช

สหประชาชาติประเมินว่า ประชากรโลกจะแตะที่ระดับ 8,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2626 แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่อายุขัย ไปจนถึงการคุมกำเนิด และอัตราการเสียชีวิตของทารก ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดของโลกกว่า 1,300 ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดียที่มีประชากรมากกว่าหลักพันล้านคนแล้ว

แม้ก่อนหน้านั้นทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตรและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรได้อย่างเสรี โดยคาดว่าวิทยาการการคุมกำเนิดสมัยใหม่ ยังไม่กระจายได้ทั่วถึง

วันประชากรโลก จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จัดงานและการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จะให้สิทธิ์พื้นฐานดังกล่าวบรรลุความเป็นจริง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลยากได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่จำเป็นในการวางแผนครอบครัว ผู้โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กวัยรุ่น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโลก

1. การค้นคว้าทางการแพทย์
ที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันและรักษาโรค รวมถึงมีองค์การที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและวัฏจักรของการแพร่เชื้อโรค

2. ความรู้เรื่องสุขอนามัยของประชากร 
ประชากรโลกแทบทุกประเทศมีความรู้เรื่องสุขอนามัยมากขึ้นรวมทั้งมีการจัดการระบบ การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เช่น ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ ได้ทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ หรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆ

4. ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงทีมีทัศนคติต่อการแต่งงานเป็นด้านลบ ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กลดน้อยลง

(ที่มา : tkpark.or.th)Other News

ตัวช่วยที่จะทำให้ การใช้ online Banking ปลอดภัยมากขึ้น
ตัวช่วยที่จะทำให้ การใช้ online Banking ปลอดภัยมากขึ้น

ตัวช่วยที่จะทำให้ การใช้ online Banking ปลอดภัยมากขึ้น

16 Oct 2019

ทำไมเงินเก็บไว้เฉยๆ ถึงด้อยค่า สมัยก่อน ข้าวหนึ่งจาน 1-2 บาท...
ทำไมเงินเก็บไว้เฉยๆ ถึงด้อยค่า สมัยก่อน ข้าวหนึ่งจาน 1-2 บาท...

เคยได้ยินพ่อแม่คุยกันไหมว่า สมัยก่อน ข้าวหนึ่งจาน 1-2 บาท...

16 Oct 2019