1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ, วันลูกเสือแห่งชาติ, ลูกเสือแห่งชาติ, ลูกเสือ, ทหาร, บำเพ็ญประโยชน์, สังคม

" วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี " 

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั่นเอง

ประวัติลูกเสือโลก

ต้องย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งลูกเสือโลกในยุคแรกๆ โดยมี ลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ (B.P) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือรั้งแรก ที่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ไว้รองรับความสามารถในการเป็นทหาร ฝึกให้คนที่เข้ารับการเป็นลูกเสือโลกบำเพ็ยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม หลังจากนั้นกิจการลูกเสือจึงได้แพร่ขยายออกไปมากขึ้น จนกระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นเป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศอังกฤษนั้นเอง

ต่อมา ลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือฝึกอบรมลูกเสือขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยมีชื่อหนังสือว่า “Scouting For Boys” โดยเน้นหนักไปที่คำว่า Scout ซึ่งใช้เรียกแทนตัว ลูกเสือ โดยมีความหมายคือ

S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท
U : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

ประวัติกิจการลูกเสือในประเทศไทย

ในประเทศไทยของเราได้มีการนำกิจการลูกเสือเข้ามาเมื่อสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงคราม และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู

จนต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มองเห็นถึงความมั่นคงของกิจการลูกเสือ จึงได้มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือโลกขึ้น โดยลูกเสือไทยคนแรกนั้นชื่อ “นายชัพพ์ บุนนาค”

ลูกเสือกองแรกของประเทศไทย

หลังจากได้มีการประกาศเป็นกองลูกเสือโลก เป็นประเทศที่ 3 แล้ว ได้มีการตั้งลูกเสือกองแรกของประเทศไทย ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เรียกกองลูกเสือนั้นว่า “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1” ก่อนที่จะขยายตัวไปยังโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ และองค์รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานคติพจน์เพื่อใช้ในการประจำการของลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเป็นที่เลื้องลือไปยังนานาชาติถึง “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือ” ถึงกับกองลูกเสือทื่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ยังได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสือทั้งสองข้าง ตราบจนถึงปัจจุบันนี้

ประเภทของลูกเสือไทย

– ลูกเสือสำรอง : อายุตั้งแต่ 7-10 ปี เทียบเท่าชั้นเรียน ป.1 – ป.4 โดยมีคติพจน์คือ ทำดีที่สุด
– ลูกเสือสามัญ : อายุตั้งแต่ 11-12 ปี เทียบเท่าชั้นเรียน ป.5 – ป.6 โดยมีคติพจน์คือ จงเตรียมพร้อม
– ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : อายุตั้งแต่ 13-15 ปี เทียบเท่าชั้นเรียน ม.1 – ม.3 โดยมีคติพจน์คือ มองไกล
– ลูกเสือวิสามัญ : อายุตั้งแต่ 16 – 18 ปี เทียบชั้นเรียน ม.4 – ม.6 โดยมีคติพจน์คือ บริการ
– ลูกเสือชาวบ้าน : อายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี มีคติพจน์คือ เสียชีพอย่าเสียสัตย์

สำหรับเนตรนารี จะมีรูปแบบประเภทเหมือนกัน แตกต่างกันที่ชื่อเรียก

คำปฏิญาณของลูกเสือ

“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฏของลูกเสือ 10 ข้อ

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ

เพลงราชสดุดีลูกเสือ

ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี ทรงปรานีก่อเกื้อลูกเสือมา ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย ให้มีใจรักชาติศาสนา ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

(ที่มา : tlcthai.com)


Other News

ขาช้อปไม่ควรพลาด! Hong Kong October Show 2018
ขาช้อปไม่ควรพลาด! Hong Kong October Show 2018

งานมหกรรมแหล่งซื้อขายสินค้าแห่งเอเชียที่ใหญ่ที่สุด

19 Jan 2020

วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)
วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)

วันนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค..........

19 Jan 2020