วันอาหารโลก (World Food Day)

วันอาหารโลก, อาหาร, Food, เกษตร, โภชนาการ, จิตสำนึก, อดอยาก, หิวโหย, ยากจน, ฟื้นฟู

วันอาหารโลก (World Food Day) ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี เนื่องในวันก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1945

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้ก่อให้เกิดความหายนะให้กับระบบการเกษตร การขนส่ง และการตลาด ตลอดจนประชากรของโลกต้องประสบกับความทุกข์ยากจากความหิวโหยและอดอยาก เนื่องจากภัยสงครามจนถือกับต้องมีการปันส่วนอาหาร ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1941 สหรัฐอเมริกาจึงได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในอันที่ขจัดความหิวโหย และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

ในปี ค.ศ. 1942 ได้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเคยมีบทบาททางด้านโภชนาการขององค์การสันนิบาตชาติอีกครั้ง ที่กรุงวอชิงตัน แต่ยังไม่มีการตกลงจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศทางด้านอาหารขึ้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้น เพื่อยกร่างธรรมนูญขององค์การอาหารและเกษตร และในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ได้มีการจัดตั้ง องค์การอาหารและเกษตรขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักงานใหญ่ชั่วคราวอยู่ที่เมืองควีเบก (Quebec) ประเทศแคนาดา ต่อมาในปี ค.ศ. 1951  จึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

จากบทบาทดังกล่าวขององค์การอาหารและเกษตร ทำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การอาหารและเกษตรเป็น วันอาหารโลก (World Food Day)  และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น การอภิปราย การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก

บทบาทและหน้าที่ขององค์การอาหารและเกษตร

1. บทบาททางด้านอาหาร โดยการจัดหาอาหารให้แก่ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในรุปของกรพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป
2. บทบาททางด้านการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3. บทบาททางด้านการประมง โดยการเก็บรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ช่วยปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือประมงใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น
4. บทบาททางด้านป่าไม้โดยการส่งเสริมการสงวนป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ และเทคโนโลยีทางด้านวนศาสตร์ เป็นต้น

วัตุประสงค์วันอาหารโลก

1. เพื่อเป็นการเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆ มีจิตสำนึกเรื่องอาหารและการพัฒนา
2. เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับชาติและนานาชาติในการต่อสู้กับความอดอยากหิวโหย ทุพโภชนาการและความยากจนซึ่งเป็นปัญหาของโลก

สำหรับประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2490 และเป็นสมาชิกลำดับที่ 45 นับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเร่งฟื้นฟูการเกษตรของประเทศ ในระยะแรกมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก คือ โครงการประมงน้ำจืดซึ่งทางองค์การฯ ได้ส่งนักวิชาการด้านประมงมาให้คำแนะนำแก่ชาวประมงไทยในการเลี้ยงปลาหมอเทศ และการเพาะพันธุ์ปลาสวาย

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์การฯ ทางด้านการชลประทาน สหกรณ์ เศรษฐกิจการเกษตร ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา ดูงานและฝึกอบรบอีกด้วย

(ที่มา : lib.ru.ac.th)


Other News

ข่าว : ธนบัตรชำรุด...ต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรใหม่ ต้องทำยังไงบ้าง?
ข่าว : ธนบัตรชำรุด...ต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรใหม่ ต้องทำยังไงบ้าง?

ธนบัตรชำรุด...ต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรใหม่ ต้องทำยังไงบ้าง?

21 Nov 2019

5 สถานที่ แก้ชงปี 2562 เสริมสิริมงคลให้ชีวิต
5 สถานที่ แก้ชงปี 2562 เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

5 สถานที่ แก้ชงปี 2562 "มะเส็ง กุน วอก ขาล เตรียมตัวชงได้เล๊ยยยยย"

21 Nov 2019