วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)


วันสันติภาพสากล, สันติภาพ, เคารพ, ชีวิต, ศักดิ์ศรี, น้ำใจ, ยุติธรรม, เสรีภาพ, เท่าเทียม

" วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล "

วันนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้ถือเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม โดยมีการสลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า...

Long live absolute world peace. (ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง)

ในปี ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติประกาศมติที่รับรองโดยคอสตาริกา ให้วันอังคารที่สามของเดือนกันยายน (ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสามัญ) เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพ 20 ปีให้หลัง ที่ประชุมใหญ่มีมติใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักรและคอสตารีกา ให้กำหนดวันที่แน่นอนและประกาศเป็นวันยุติการสู้รบของโลก (a global ceasefire day) คือ วันที่ 21 กันยายน เป็น "วันสันติภาพสากล" (The International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้เชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน และองค์กรอิสระ ให้เฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก

องค์การสหประชาชาตินอกจากได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น "วันสันติภาพสากล" (International Day of Peace) แล้ว ยังกำหนดให้ปี ค.ศ. 2001-2010 เป็น "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก" (The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) โดยมุ่งเน้นที่

1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง
2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
3. การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
6. การสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี

สัญลักษณ์ของสันติภาพ

ในการแทนความหมายของสันติภาพ จะใช้เป็นภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างสากล เนื่องจากชาวตะวันมีความเชื่อว่า นกพิราบ เป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของเรียนเรียกร้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนอีกด้วย เพราะนกพิราบนั้นมีความสามารถในการจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำ ผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้นกพิราบในการสื่อสาร ส่วน กิ่งมะกอก ก็เป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้งานพิธีสำคัญ เป็นมงกุฏสวมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย

(ที่มา : trueplookpanya.com)


Other News

9 สิ่งที่เด็กจบใหม่อยากซื้อเป็นรางวัลให้กับตัวเอง
9 สิ่งที่เด็กจบใหม่อยากซื้อเป็นรางวัลให้กับตัวเอง

ในชีวิตของการทำงานมีการแข่งขันกันสูงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม เด็กจบใหม่ที่พึ่งได้เริ่มงานไม่นานอาจจะไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต..........

16 Oct 2019

IT Support Skill เทพต้องมีอะไรบ้าง?
IT Support Skill เทพต้องมีอะไรบ้าง?

ต้องบอกเลยว่า IT Support เป็นตำแหน่งงานสาย IT ที่เน้นการปฏิบัติการเป็นหลัก โดยมีหน้าที่คอยแก้ไขปัญหาจุกจิกเล็กๆ น้อยๆ ภายในบริษัท..........

16 Oct 2019