วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น วันศิลปินแห่งชาติ


วันศิลปิน, วันศิลปินแห่งชาติ, วันสำคัญ, ศิลปินแห่งชาติ, คณะรัฐมนตรี, artist, 24กุมภาพันธ์, art

" วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี "

วันศิลปินแห่งชาติ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 (24 กุมภาพันธ์ 2310) เอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา


ทั้งด้านประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมแกะสลักบานประตูไม้พระวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นลายเครือเถารูปป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยม ด้านวรรณกรรม ทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้จำนวนมาก เช่น อิเหนา ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ 6 ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรำ นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกไว้ถึง 5 เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง พระไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง และมณีพิชัย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้านวรรณกรรมนี้เอง ทำให้ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม


คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ และเพื่อเป็นการยกย่องศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมต่างๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้คัดเลือก และมอบรางวัลให้แก่ ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นปประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


ศิลปินแห่งชาติทุกท่าน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นปราชญ์ด้านศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ชาติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันธำรงรักษาส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ศิลปะ


และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้สืบทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทย ซึ่งศิลปินผู้จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรักวิชาชีพของตน ละพัฒนาศิลปะของตนมาจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความเป็นนักปราชญ์ในทางความรู้ ความสามารถของศิลปิน ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากมาย


(ที่มา : bacc)

lineOther News

ของมันต้องมี! 10 Antivirus ที่ดีที่สุด 2019
ของมันต้องมี! 10 Antivirus ที่ดีที่สุด 2019

" โหลดก่อนไม่รอแล้วนะ ของดีบอกต่อ ของฟรีโหลดด่วน! "

21 Nov 2019

26 พฤษภาคม วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
26 พฤษภาคม วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้นๆ วันนี้จึงเรียกว่า "วันอัฏฐมีบูชา"..........

21 Nov 2019