วันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ


" วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "

วันมาฆบูชา, วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3, มาฆบูชา, มาฆบุรณมี, จาตุรงคสันนิบาต, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ

มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่ 


"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป เป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


(ที่มา : dhammathai)

Line


Other News

ลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยาก! มาวางแผนการออกกำลังกันเถอะ
ลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยาก! มาวางแผนการออกกำลังกันเถอะ

" ออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยาก! แต่หลายคนก็ทำไม่ได้! "

18 Nov 2019

IE Chrome Firefox Safari คนใช้อะไรมากที่สุด 2018
IE Chrome Firefox Safari คนใช้อะไรมากที่สุด 2018

IE Chrome Firefox Safari คนใช้อะไรมากที่สุด 2018

18 Nov 2019