22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 

วันคุ้มครองโลก, Earth Day, GreenhouseEffect, CarbonDioxide, Nature, Animal, Wildlife

22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)เริ่มจาก สมาชิกวุฒิสภาสท่านหนึ่งของสหรัฐอเมริกาชื่อ เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ต่อมา สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ตัดสินใจขอให้ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดิ เสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดิ เห็นด้วยและได้ออกเดินสายทั่วประเทศ เป็นเวลา 5 วัน 11 รัฐ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 การเดินสายครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มวันคุ้มครองโลก ต่อมาโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP")  ได้ประกาศวันคุ้มครองโลก (อังกฤษ: Earth Day) ให้ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513  สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดวันคุ้มครองโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2533

โดยวันคุ้มครองโลก (Earth Day) คำว่าโลกในที่นี้มีความหมายอยู่ 2 นัย นัยแรก หมายถึง โลกทางกายภาพ ที่มีภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร ส่วนอีกนัยหนึ่ง หมายถึง ชาวโลก คือ สรรพชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนโลก การคุ้มครองโลก จึงหมายถึงการคุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองชาวโลกด้วย ซึ่งในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและพบกับภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหลากหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ หรือการทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัย อุทกภัยอย่างไม่ทันตั้งตัว จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรโลกในหลายๆ ประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงมีคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเรียกร้องให้ชาวโลกหันมาสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการ คุ้มครองโลกให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยต่างๆ

วันคุ้มครองโลกของประเทศไทย โดยปกติเมื่อถึงวันคุ้มครองโลก แต่ละชาติก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้ว ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมและได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2533 ก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมกันเป็นอย่างมาก และหลังจากเหตุการณ์ที่ สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัคว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้กระทำอัตวินิบาตกรรม ก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมและรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีมูลนิธิ
สืบ นาคะเสถียร ผู้บุกเบิกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้คนสำคัญของประเทศไทยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของวันคุ้มครองโลก
1.เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
2.เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
3.เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
4.เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป
5.เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
6.เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
7.เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ

(ที่มา : ienergyguru.com)

Line


Other News

วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี วันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี

23 Oct 2019

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

ทุกคนก็คงจะรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่กันอยู่แล้วว่า มันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะสูบมัน บางคนเลือกที่จะสูบบุหรี่เพียงเพราะความเท่จนในที่สุดก็ติดเป็นนิสัย..........

23 Oct 2019