ผ่านฉลุย! สนช. เห็นชอบผ่าน พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ แล้ว!


พรบ, ไซเบอร์, พรบมั่นคงไซเบอร์, พรบไซเบอร์, NCSC, พรบไซเบอร์2562, พรบคอม, ความปลอดภัยไซเบอร์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 16 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต่อเนื่องกัน โดยที่ประชุมได้พิจารณารายมาตราในวาระ 2 ทั้งสิ้น 80 มาตรา แก้ไข 60 มาตรา เพิ่ม 6 มาตรา และตัดออก 3 มาตรา

นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ระบุว่า ปัจจุบันมี ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้ จะเข้ามาดูแลการดำเนินงานภารกิจให้มีประสิทธิภาพ การดูแลความปลอดภัย ถูกต้อง คล่อง และรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล จึงปรับแก้หลายจุดให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคณะกรรมการที่กะทัดรัด คล่องตัวในการดำเนินการ จึงปรับโครงสร้างกรรมการ ให้กระชับ ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อสามารถดำเนินการป้องกันหรือรับมือภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

ก่อนหน้านี้ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ระบุว่า "แม้ร่างฉบับนี้จะถูกปรับแก้ไปแล้วหลายต่อหลายรอบ แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เสี่ยงจะถูกนำมาใช้ละเมิดสิทธิของประชาชนอยู่เหมือนเดิม"

ภายหลังร่าง พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ผ่านความเห็นชอบ ไอลอว์ได้ทวีตข้อความว่า เป็นการผ่านร่างกฎหมาย โดยไม่มีการแก้ไขข้อห่วงกังวลของภาคประชาชนแต่อย่างใด

การผลักดันร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมาพร้อมกับชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10 ฉบับ โดยข้อกังวลต่อกฎหมายดังกล่าวคือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารโดยไม่ต้องมีหมายศาล ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 35 (3) ที่ "ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ทั้งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงไซเบอร์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด"

สมาชิก สนช. อภิปรายตั้งข้อสังเกต ประเด็นคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานแทนรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง มีหน้าที่รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต่างๆ โดยมีการกำหนดระดับความร้ายแรงของปัญหา 3 ระดับ คือ ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง และ วิกฤต

หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ กลับมาอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปสองปี เป็นฉบับปี 2560

สิ่งที่แตกต่างไปจากร่างฉบับแรกคือ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอคำสั่งศาลในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม "ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการในทันทีจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) ดำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว"

ไอลอว์ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้ "ทำให้เห็นว่า ผู้ร่างพยายามจะให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องให้ไม่ต้องขอหมายศาลในกรณีเร่งด่วน"

ฉบับล่าสุด สอดส่องโดยไม่ต้องมีหมายศาลเช่นเดิม

ข้อแตกต่างสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบัน จากฉบับปี 2560 คืออำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยเลขาธิการมาจาการแต่งตั้งของ คณะกรรมการกำกับสำนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินหกคน

มาตรา 58 เป็นหนึ่งในมาตราที่ถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมาก โดยระบุว่า "ในกรณีที่ 'มีเหตุอันควรสงสัย' ... สามารถเข้าถึง ทำสำเนา สกัดกรองข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งสามารถยึดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ได้ไม่เกิน 30 วัน หากเกินกว่านั้นต้องให้ศาลแพ่งพิจารณา

จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่คล้ายกันกับร่างฉบับที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการไปก่อนแล้วค่อยรายงานต่อศาลได้ภายหลัง

(อ้างอิง : www.bbc.com)


Other News

10 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำใน วันตรุษจีน! คนเชื้อสายจีนต้องมาอ่าน
10 ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำใน วันตรุษจีน! คนเชื้อสายจีนต้องมาอ่าน

"ตรุษจีนปีนี้ ขอให้ทุกคนได้รับทรัพย์รับโชคกันแบบจัดเต็มไปเล๊ย!!"

23 Jul 2019

8 วิธี ตัดใจจากแฟนเก่าอย่างไร? ให้ไม่เหลือเยื่อใย
8 วิธี ตัดใจจากแฟนเก่าอย่างไร? ให้ไม่เหลือเยื่อใย

" คำว่า แฟนเก่า แค่พูดเบาๆ ก็เจ็บ!! ตัดใจยังไง? ให้ไม่เหลือเยื่อใย "

24 Jul 2019