คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

สิทธิ, เลือกตั้ง, คุณสมบัติ, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, คนไทย, ไปเลือกตั้ง, เลือกตั้งไม่ได้

" ลองมาเช็คกันดีกว่าว่า...ใครบ้าง? ที่มีสิทธิเลือกตั้ง "

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววววววว...วันที่หลายๆ คน รอคอย นั่นก็คือวันเลือกตั้ง ส.ส. นั่นเองค่ะ ซึ่งมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเรา โดยการเลือกผู้แทนที่เป็นคนดีไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติ โดยผู้ที่สิทธิเลือกตั้งนั้นต้องมีคุณสมบัติบางประการดังต่อไปนี้

3 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


4 ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง

3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

(อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

Line


Other News

IT Support ต้องรู้! แบบทดสอบวัดความสามารถตอนสัมภาษณ์
IT Support ต้องรู้! แบบทดสอบวัดความสามารถตอนสัมภาษณ์

ในยุคนี้สมัยนี้ ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลย..........

26 Aug 2019

Recruiting Grudge Match: Who Wins When It’s Humans vs. Machines?
Recruiting Grudge Match: Who Wins When It’s Humans vs. Machines?

Recruiting Grudge Match: Who Wins When It’s Humans vs. Machines?

24 Aug 2019